maandag, augustus 11, 2008

3. Vasten (zuil van de Islam)

AHLAN WA SAHLAN


De maand Ramadan
Allah zegt in de heilige Quran: "Het is de maand Ramadan, waarin de Quran werd geopenbaard; een richtlijn voor de mensheid en als duidelijke bewijzen voor de leiding en het onderscheid tussen goed en kwaad.

Wie van U aanwezig is in deze maand, laat die dan vasten." (Quran 2:186)


Naamgeving

Het woord ramadan is afgeleid van het Arabisch woord ramadoen, hetgeen branden betekent. Ramadan is zo genoemd, omdat de zonden van vastenden gedurende deze maand door het vasten uitgewist worden alsof ze uitgebrand zijn.


Uitspraken van de Profeet
De Profeet Mohammed
sprak de sehabies op de laatste dag van de Sha'baan toe en zei: "Er nadert een maand, die zeer zegenrijk is. Allah heeft de gelovigen verplicht gedurende deze maand te vasten. De poorten van het paradijs blijven daarin open en die van de hel blijven dicht. De duivel wordt gedurende deze maand vastgeketend. Er is daarin een nacht die beter is dan duizend maanden (Laylatul-qadr). Wie verstoken blijft van de deugden van deze nacht is werkelijk verstoken" (Imaam Ahmad, Sunan Nisaaie)

De Profeet heeft het volgende over de Ramadan verteld: "Het is de maand waarvan het begin genade heeft, het midden vergeving van zonden en het einde ervan geeft verlossing van het hellevuur" (Baihequi Sho'boel Iemaan)

Voorschrift
Allah
zegt in de Heilige Quran het volgende: "O gelovigen, het vasten is aan U voorgeschreven zoals het ook aan degenen die voor U waren was voorgeschreven, opdat U godvrezend wordt" (Quran 2:184)

Op grond van de bovenvermelde vers van de Heilige Quran is iedere moeslim die de volwassenheid reeds heeft bereikt, verplicht te vasten gedurende de maand Ramadan. Islamitisch bekeken begint de volwassenheid bij meisjes met de eerste menstruatie en bij jongens met de eerste natte droom (ehtiIaam), dus wanneer de puberteit is bereikt. Iedereen die de puberteit heeft bereikt, wordt geacht volwassen te zijn voor het naleven van de religieuze verplichtingen zoals het vasten en het verrichten van de selaat. Vanaf dat moment is de moeslim verplicht om de voorschriften van de Ramadan met betrekking tot het vasten in acht te nemen.


Vrijstelling van het vasten

Allah
zegt in de Heilige Quran het volgende: "Vast een vastgesteld aantal dagen. Maar degene van U die ziek is of op reis, vast een aantal andere dagen." (Quran 2:184)

In de Quran zijn bepaalde
uitzonderingen gemaakt voor het vasten:

 • Indien iemand zodanig ziek is, dat zijn leven in gevaar komt door te vasten of als zijn ziekte toeneemt of aanhoudt, hoeft hij/zij niet te vasten. Na zijn/haar beterschap moet het vasten worden ingehaald.
 • Ouden of zieken die geen vooruitzicht op genezing hebben en wegens ouderdom of ziekte niet kunnen vasten, dienen dat dagelijks te compenseren met het voeden van een behoeftige met twee volledige maaltijden. Blijkt de toestand van bedoelde ouden en zieken te verbeteren, waardoor zij later wel kunnen vasten, dan dienen zij ondanks de compensatie de vastenplicht toch nog te vervullen.
 • Als de Ramadan toevallig samenvalt met warme seizoenen en ouden of zieken niet kunnen vasten vanwege hoge temperaturen, dienen zij dat in te halen in koele tijden.
 • Reizigers zijn vrijgesteld van het vasten, met dien verstande dat zij na beëindigen van hun reis het aantal gemiste dagen inhalen.
 • Zogende moeders en zwangere vrouwen mogen wel vasten als zijzelf en hun baby's daardoor geen gevaar oplopen, anders dienen zij het vasten uit te stellen tot na de zoogtijd of de bevalling.


Vormen van vasten

Het normale vasten

Het Arabische woord voor vasten is saum, hetgeen zwijgen of afblijven betekent. In islamitische begrippen betekent saum het zich onthouden van roken, spijs, drank en toegestane vleselijke gemeenschap vanaf het aanbreken van het ochtendgloren tot zonsondergang in navolging van de goddelijke opdracht. Dit is de laagste rang van het vasten. Hierdoor wordt minstens voldaan aan de verplichting tot vasten, anderszins houdt het vasten veel meer in. De geleerden van de oemmah (de totale moslimse gemeenschap) hebben aan het vasten daarom nog twee rangen toegekend, namelijk het bijzondere vasten en het volmaakte vasten.

Het bijzondere vasten

Dit is de vorm van vasten waarbij behalve het zich onthouden van geoorloofde handelingen zoals roken, eten, drinken en geslachts gemeenschap, ook de ogen, oren, mond, handen, voeten en andere lichaamsdelen
afgehouden worden van ongeoorloofde handelingen. Het is zeer onverstandig om voor de tevredenheid van Allah
het geoorloofde (spijs en drank) te laten, maar kwaad en zonde te blijven bedrijven. De ogen dienen afgehouden te worden van verleidelijke zaken. De Profeet heeft gezegd dat ieder onzedelijk blik tot de gifpijlen van satan behoort. Wie uit godvrezendheid onzedelijke blikken vermijdt, zal beloond worden met een overtuigd geloof, waarvan hij/zij de zoetheid tot in het hart zal smaken. De mond dient beschermd te worden van iedere vorm van onnuttig gepraat, leugen, kwaadsprekerij en onzedelijke uitlatingen. De oren dienen afgehouden te worden van het horen van ongeoorloofd geluid en gepraat zoals muziek, geroddel, scheldwoorden enz. In de hadies is vermeld, dat het Luisteren naar geroddel gelijk is aan roddelen zelf. Het toebrengen van schade aan derden met de handen en het zich begeven naar verboden plaatsen of het beramen van boze plannen tegen anderen, zijn zaken die altijd achterwege gelaten moeten worden, laat staan tijdens het vasten.
Ten tijde van het ontvasten moet niet zoveel gegeten worden dat er ongemak ontstaat bij het verrichten van de gebeden. Het vasten beoogt bevordering van de gezondheid terwijl overmatig eten juist schadelijk is voor zowel geest, als lichaam. Na de iftaar moet men een gevoel van voldoening krjjgen voor de vervulling van een belangrijke plicht, maar tegelijkertijd moet het besef aanwezig zijn, dat acceptatie van het vasten slechts door de weldaad van Allah
kan gebeuren.
Dit is de middelste rang van het vasten, waarbij de vastende zich volledig houdt aan de voorschriften van het vasten en zijn/haar leven gedurende de vastentijd geheel conform de islamitische leefwijze doorbrengt.

Het volmaakte vasten

De hoogste rang van het vasten is die van degenen die zich geheel ontdoen van wereldse zaken en zich volledig overgeven aan het gedenken van Allah
. Hiervoor trekken zij zich in afzondering terug hetzij in de moskee, thuis of elders. Zij brengen alle momenten van de tijd in aanbidding door. Hun ogen, oren, mond, handen, voeten en andere lichaamsdelen bIijven dan beschermd van alle ongeoorloofde handelingen. Dat word het volmaakte vasten genoemd.


De Niyyat of intentie voor het vasten

De niyyat of het voornemen is een onvoorwaardelijke vereiste voor de geldigheid van het vasten. De niyyat houdt het innerlijke besluit tot hetgeen men van plan is te doen in. Het woordelijk opzeggen van dit besluit is wel gewenst, doch niet vereist. Het opvatten van dit voornemen dient tussen zonsondergang van de voorafgaande dag tot en met de middag van de dag waarop er gevast wordt te geschieden. Dat betekent, dat men zelfs laat op de dag voordat de zon haar hoogste stand heeft bereikt kan besluiten te vasten indien men tot die tijd toevallig niets heeft gegeten, gedronken, gerookt of geen geslachts gemeenschap heeft had.

Besluit men
na het aanbreken van de ochtendchloren te vasten, dan dient de niyyat als volgt te worden opgezegd:

"Nawaitoe an asoeme haadal jaume lillaahi te ala min fardi ramadaan"

Vertaling: "Ik neem mij voor heden omwille van Allah Te Ala de vastenplicht van Ramadan te vervullen"


Besluit men
voor het aanbreken van de ochtendgloren te vasten, dan dient de niyyat als volgt te worden opgezegd:

"Nawaitoe an asoeme ghadan lillaahi te ala min fardi ramadaan"

Vertaling: "Ik neem mij voor om morgen omwille van Allah Te Ala de vastenplicht van Ramadan te vervullen"


De Sahrie (ontbijt)

Het eten vlak voor het aanbreken van de dageraad wordt sahrie genoemd.
Het nuttigen van de sahrie is een zeer zegenrijke gewoonte van de Profeet
, al is het slechts een hapje eten of een slokje water. (Boekhari, Muslim).
Tussen het vasten van de moeslims en dat van de joden bestaat er één verschil, dat is het eten van de sahrie.(Aboe Dawoed, Tirmizie).
Het is gewenst om de sahrie tot het uiterste uit te stellen. Dat betekent dat de sahrie op het laatste moment vóór de dageraad moet worden gegeten.
Het is verkeerd te denken dat men vrijgesteld is van het vasten als men te laat opstaat voor het eten van de sahrie. Wie `s morgens om de een of andere reden te laat opstaat en er geen tijd meer is voor het eten van de sahrie, moet niet denken dat hij/zij die dag niet hoeft te vasten, hij/zij dient dan zonder de sahrie te nuttigen de gehele dag in vasten te blijven.


Het verplichte bad ten tijde van sahrie

Indien iemand in de Ramadan `s morgens een verplicht bad moet nemen, dient hij/zij dat te doen vóór het aanbreken van het ochtendgloren. Verkeert men in tijdnood om dat te doen, dan moet men vóór het aanbreken van de dageraad minstens de tanden poetsen, de mond spoelen, goed gorgelen en de neusgaten tot en met het binnenste goed schoonmaken. Als daarna tijdens het vasten gewassen wordt is het niet meer nodig om te gorgelen of water in te snuiven. Deze handelingen zijn vereist in de ghoesl (het volledige bad). Zij vormen echter een risico voor de vastende dat er water wordt doorgeslikt of ingesnoven, waardoor het vasten breekt. Het verrichten van woedoe of ghoesl moet uiterst voorzichtig geschieden tijdens het vasten. Het is daarom aan te raden om in de Ramadan het verplichte bad voor het aanbreken van het ochtendgloren te nemen.


De Iftaar (ontvasten)

Het zich haasten voor de iftaar is een soennah van de Profeet Mohammed
en zeer zegenrijk. Terstond nadat de zon is ondergegaan, moet men ontvasten. Het uitstellen van de iftaar is afkeurenswaardig. (Aboe Dawoed, Tirmizie)
Bij regenweer is het echter aan te bevelen om te wachten totdat er voldoende zekerheid bestaat omtrent het ondergaan van de zon. De iftaar dient vóór het Magrib-gebed te geschieden. Het is verkeerd om het Magrib-gebed eerst te verrichten en daarna te ontvasten. (Aboe Dawoed, Tirmizie)
Het is ook niet juist om eerst een volle maaltijd te nuttigen bij de iftaar en daarna het Magrib-gebed te verrichten. Het is gewenst om met dadels of water te ontvasten. Dat is een Soennah van de Profeet
.

Bij het ontvasten kan het volgende gebed worden opgezegd:

"Allaahoemma leka soemtoe we alaa rizqika aftertoe faghfirlie maa qaddamtoe we maa aggartoe"
(Aboe Dawoed, Tirmizie)

Vertaling: "O Allah, ik heb om U alleen gevast en met het door U aan mij geschonken voedsel ontvast. Vergeef mij dan mijn zonden van het verleden en de toekomst"

Dit gebed kan na de iftaar, maar ook daarvoor worden gelezen.


Compensatie voor gemiste vastendagen

Allah
zegt in de Heilige Quran het volgende: "En op degenen die het heel moeilijk kunnen volbrengen, rust de plicht van fid'ja: het voeden van een arme." (Quran 2:184)

Degenen, die wegens ziekte of lichamelijke zwakte niet in staat zijn te vasten, kunnen dat compenseren met het geven van aalmoezen aan de armen. Deze compensatie van het vasten wordt fid'jah genoemd. De fid'jah moet bestaan uit volledige maaltijden voor de gehele dag of een bedrag ter hoogte van de sadaqat-ul-fitr per maaltijd, dat geschonken moet worden aan een
behoeftige moslim. Het geven van fid'jah aan ongelovigen compenseert het gemiste vasten niet!. Sommige mensen denken, dat ze ter compensatie van het vasten eten en drinken kunnen opsturen naar moskeeën waar moeslims bij elkaar komen om gezamenlijk te ontvasten, dat is helemaal verkeerd. De fid'jah voor het vasten is slechts bedoeld voor de behoeftige, terwijl er in de moskee alle soorten mensen zijn, waaronder ook personen die niet als behoeftig kunnen worden beschouwd.


Opzettelijk verbreken van het vasten

De vastende kan zodanig ziek worden, dat zijn leven in gevaar komt, of zijn gezondheid verslechterd als hij/zij door blijft vasten. Hij/zij kan ook dorst krijgen, waardoor hij/zij met overtuiging voor zijn/haar leven vreest. In deze gevallen is het verbreken van het vasten niet alleen toegestaan, maar zelfs
noodzakelijk. Echter dient hij/zij het aantal gemiste dagen na zijn/haar beterschap in te halen. Iemand wiens vasten halverwege vervalt, moet zich evenals een menstruerende vrouw die in Ramadan overdag rein wordt de rest van die dag als een vastende gedragen. Ook een reiziger die in Ramadan overdag thuis aankomt, een minderjarige die overdag de volwassenheid bereikt en een ongelovige die in de loop van de dag moeslim wordt, dienen zich de rest van die dag als een vastende te gedragen. Zij dienen gedurende de rest van die dag niet te eten of te drinken of handelingen te plegen tegen de regels van het vasten. Degene wiens vasten om de een of andere reden verbroken wordt, moet evenals de menstruerende vrouw die in de loop van een vastendag rein word en de reiziger die in Ramadan overdag thuis aankomt het vasten van die desbetreffende dag inhalen. Daarentegen hoeft de ongelovige die overdag in Ramadan moeslim wordt of de minderjarige die in de loop van een vastendag de volwassenheid bereikt, de desbetreffende dag niet in te halen. Het halverwege verbreken van het vasten zonder een geldige reden is een zeer grote zonde. Wie zich hieraan schuldig maakt, dient een boetedoening te ondergaan.


Boetedoening voor het breken van het vasten

Wie zijn vasten opzettelijk breekt zonder enige grondige reden, dient daarvoor een boetedoening te plegen. Dat word
keffaara genoemd. Hij/zij moet ter compensatie voor iedere vastendag, zestig dagen onafgebroken vasten. Is hij/zij daartoe niet in staat dan dient hij/zij voor iedere gemiste vastendag zestig maaltijden aan behoeftige moeslims te geven.


Handelingen waarbij het vasten
niet verbreekt

 • Door het onbewust eten, drinken, roken of het hebben van geslachtsgemeenschap breekt het vasten niet. Dat betekend als men deze handeling pleegt, terwijl men vergeten is dat men bezig is te vasten. Terstond nadat men tot de ontdekking komt dat men bezig is te vasten dient men gelijk te stoppen met de handeling, men kan dan door blijven vasten. Stopt men na tot ontdekking te zijn gekomen dat men bezig is te vasten niet onmiddellijk, dan breekt het vasten direct.
 • Door het onopzettelijk inademen of inslikken van rook, stof, vlieg of mug enz. breekt het vasten niet.
 • Als tijdens het wassen water in de oren terecht komt.
 • Men opzettelijk overgeeft, maar het braaksel is minder dan een mondvol.
 • Men onopzettelijk overgeeft, al is het meer dan een mondvol.
 • Medicijnen in de ogen worden toegediend.
 • Iemand overdag in slaap valt en tijdens het slapen een natte droom krijgt.
 • Iemand verwond raakt en aan bloedverlies lijd.
 • Door het nemen van een injectie om medicijnen toe te dienen verbreekt het vasten niet, hoewel dit vermeden moet worden. Op een andere manier innemen van medicijnen verbreekt het vasten wel, zoals via de neus, oren, mond of een zetpil. Het inspuiten van voedingsstoffen of vitamines d.m.v. een injectiespuit verbreekt het vasten wel !
 • Het ruiken van parfums .
 • Het smeren van olie of vet over het hoofd of lichaam.
 • Het smeren van zalf of andere medicijnen over een verwonde plek van het lichaam.
 • Het poetsen van de tanden, echter zonder gebruik van tandpasta of iets dergelijks.
 • Het slachten van dieren .
 • Het knippen van het haar .
 • Het knippen van de nagels .


Handelingen waarbij het vasten
wel verbreekt
 • Het inspuiten van voedingsstoffen of vitamines d.m.v. een injectiespuit verbreekt het vasten wel !
 • Indien met opzettelijk een mondvol of meer overgeeft.
 • Indien na het overgeven de braaksel of deels van de braaksel wordt ingeslikt.
 • Het inslikken van water bij het spoelen van de mond.
 • Te diep insnuiven van water bij het wassen van de neus.
 • Insnuiven van neusdruppels of andere medicijnen
 • Druppelen van medicijnen of andere olie in de oren.
 • Roken van sigaretten, ook al wordt de rook niet "ingetrokken".
 • Kauwen van tabak of betelbladeren(paan) ook al wordt er niets ingeslikt.
 • Opzettelijk insnuiven van stof of rook, ook al is het door het branden van wierook.
 • Innemen van medicijnen via neus, mond, oren of zetpil.
 • Inslikken van tranen of zweet.


Het Taraweeh-gebed

Het verrichten van twintig rek'aat taraweeh-gebed is soennah voor iedere volwassen moeslim, hetzij man of vrouw. Ook degenen die om de een of andere reden niet hebben gevast dienen dit gebed te verrichten, behalve vrouwen die om reinheids redenen zijn vrijgesteld.
De tijd voor het verrichten van het taraweeh-gebed vangt aan na de farz van het isha-gebed en duurt voort tot het aanbreken van de ochtendschemering. Het taraweeh-gebed kan vóór of na het witr-gebed worden verricht. Vrouwen dienen het taraweeh-gebed thuis te verrichten, terwijl het soennah-mo'akkada kithya is voor mannen om daarvoor naar de moskee te gaan. Indien mannen het taraweeh-gebed thuis in gezelschap verrichten, zullen zij de beloning voor de djemaa'et krijgen en gaat de beloning voor het lezen in de moskee verloren ! Vrouwen dienen alle gebeden thuis te verrichten, dat is hen door de Profeet Mohammed
aanbevolen, omdat hun gebeden thuis hoger worden gewaardeerd en meer wordt beloond door Allah. Het is wel toegestaan om de eigen buurtmoskee over te slaan indien daar de Heilige Quran niet wordt uitgelezen tijdens het taraweeh-gebed om elders te gaan waar dat wel gebeurt. Het is gewenst dat dezelfde imaam de twintig rek'aat van het taraweeh-gebed leidt, hoewel het wel is toegestaan, dat meerdere imaams het taraweeh-gebed leiden. In dat geval is het beter dat de wisseling van de imaams telkens bij de rust na vier rek'aat plaatsvindt. Wie in de moskee aankomt nadat het isha-gebed reeds heeft plaatsgevonden, moet eerst zijn isha-gebed verrichten voordat hij zich aansluit bij de djemaa'et van het taraweeh-gebed. Zijn witr-gebed dient hij dan ook afzonderlijk te verrichten, het is ongewenst dat iemand die het isha-gebed niet in gezelschap heeft verricht wel het witr-gebed in gezelschap verricht.
Het is moestehabb (aanbevelingswaardig) om na iedere vier rek'aat van het taraweeh-gebed en poosje te zitten en Allah
te lofprijzen of de heilgroet over de Profeet Mohammed te verzenden. In het bijzonder kan de lofprijzing van Allah in dit geval met de volgende bewoording geschieden:

"Soeb'haane dzil moelki wel melekoet. Soeb'haane dzil iezzeti wel azmeti wel haibeti wel qoedrati wel kibriyaai wel djebroet. Soeb'haanel melikil hayyilledzie laa jenaamoe we laa jemoet. Soebboehoen qoeddoesoen rebboennaa we rebboel melaaiketi werroeh. Allaahoemma adjirnaa minennaar, jaa moedjieroe jaa moedjieroe jaa moedjier."

Vertaling: "Heilig is de bezitter van alle koninkrijk en heerschappij. Heilig is de Heer van eerbied, verhevenheid en gezag, van almacht, grootheid en majesteit. Heilig is de Eeuwiglevende Koning, Die niet slaapt, noch sterft. Geprezen zij Zijn heiligheid, onze Heer en de Heer der engelen en de geest. O Allah, redt ons van het hellevuur, o Redder, o Redder, o Redder"


De I'tikaaf (retraite)

I'tikaaf is het Arabische woord voor retraite. Dat is in afzondering en teruggetrokkenheid leven. Het in retraite gaan is soennah-mo'akkada kifaja vanaf het asr-gebed van de 20
ste Ramadan tot en met het einde van deze maand. De vastende dient op de 20ste Ramadan uiterlijk vóór zonsondergang zijn intrek te nemen in de moskee met de intentie om in navolging van de gewoonten van de Profeet tot het einde van de Ramadan te vertoeven. De i'tikaaf eindigt dus op de 29ste Ramadan na waarneming van de nieuwe maan van shewwaal bij zonsondergang of na voltooiing van dertig vastendagen. Daarna volgt de Ied-ul-fitr. De i'tikaaf dient in een moskee waar er gezamenlijk vijf maal daags het gebed wordt verricht te geschieden.
Na het voornemen tot retraite te hebben opgevat, kan de mo'tekif (degene die in i'tikaaf gaat) zich buiten de moskee begeven om zijn behoefte te doen, te urineren, zonodig een bad te nemen of voor het joemma-gebed, indien de retraite-moskee geen djama-moskee is. Het nemen van een bad kan nodig zijn als iemand tijdens de i'tikaaf periode bijvoorbeeld een natte droom heeft gehad. Dan moet hij op de plaats waar hij lag te slapen de tayammoen verrichten, alvorens zich buiten de moskee te begeven om een bad (ghoesl) te nemen. Indien er niemand aanwezig is om voedsel en of kleren voor de retraitant te brengen, kan hij na het Magrib-gebed de moskee verlaten om het voedsel en de nodige kleren te halen. Het is niet toegestaan om in dit geval thuis te eten! Hij moet zich niet langer dan nodig buiten ophouden indien hij in bovengenoemde gevallen de moskee verlaat, het maakt de i'tikaaf afkeurenswaardig, hoewel deze pas
ongeldig word nadat men onnodig langer dan een halve dag buiten de moskee is gebleven.
De mo'tekif dient minstens zijn religieuze plichten te vervullen en zich verder bezig te houden met vrijwillige gebeden of andere heilzame werken zoals recitatie van de Heilige Quran, lofprijzing van Allah
en Zijn Profeet, het volgen of verzorgen van religieuze lessen, het vragen van vergiffenis voor begane zonden en uitvoeren van lofzangen. De mo'tekif mag in de moskee ook slapen, eten en drinken.


De Laylatul-qadr

Eén van de nachten van de Ramadan is erg bijzonder, en beter dan duizend maanden. ("De nacht van de beslissing is beter dan duizend maanden")
(Quran 97:3).
Van alle nachten van het jaar is de laylatul-qadr de aanzienlijkste. Laylatul-qadr is een Arabische benaming voor één van de nachten van de Ramadan, het betekend de waardevolle nacht. De laylatul-qadr is zo genoemd naar de bijzondere waardering die Allah
hecht aan deze nacht. Het is vermeld, dat de beloning voor elke daad in deze nacht gelijk is aan die van dertigduizend goede daden van andere nachten. Deze ene nacht is beter dan duizend maanden. Allah zegt in hoofdstuk 97 (Soeretoelqadr) van de Heilige Quran het volgende over de laylatul-qadr:

"In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadige. Voorwaar, Wij hebben hem in de waardevolle nacht geopenbaard. En hoe zult U weten wat de waardevolle nacht is? De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de Geest(Gabriël) dalen er in neder met de toestemming van hun Heer, voor iedere zaak. Vrede heerst in deze nacht tot aan de ochtendschemering.".

In de hadies is vermeld, dat in de laylatul-qadr engelen in groepen achter elkaar samen met Gabriël(alaihis salaam) nederdalen. Zij dragen vier vaandels met zich mee, één ervan plaatsen zij op het heilige graf van de Profeet Mohammed, de tweede wordt op de heilige Ka'aba geplaatst, de derde op Masdjied Al Aqsa te Jeruzalem en de vierde op de berg Toer. Ze betreden ieder huis van gelovige mannen en vrouwen en groeten hen met de vredesgroet met uitzondering van degenen, die volharden in het plegen van ontucht, het nuttigen van varkensvlees, het drinken van alcoholhoudende dranken en het verbreken van familierelaties.

De exacte datum van de laylatul-qadr is door de Profeet niet bekend gemaakt. Wel is door hem gezegd, dat het een van de laatste vijf oneven nachten, dus 21ste, 23ste, 25ste, 27ste of 29ste nacht van de Ramadan is. De albekende Hazrat Ibn Abbaas (radiyallahoe anhoe) heeft gezegd dat laylatul-qadr de 27ste nacht van de Ramadan is, de meerderheid van de geleerden van de oemmah is dezelfde mening toegedaan.

Het is aan te bevelen om deze nacht in recitatie van de Heilige Quran, lofprijzing van Allah, zegenbeden over de Profeet Mohammed en vrijwillige gebeden door te brengen. Het tonen van berouw en het vragen van vergiffenis voor reeds begane zonden is zeer aan te bevelen gedurende de nacht van de laylatul-qadr.

KLIK HIER en lees verder over de details van de laylatul-qadr en de aanbevolen gebeden..


SADAQAT-UL-FITR

Sadaqat-ul-fitr is de gift die de gelovige schenkt aan de minder bedeelde om vergissingen tijdens de ramadan (vasten) begaan te vergoedelijken. De opbrengst hiervan komt ten behoeve van armen, waardoor zij in staat zijn op een behoorlijke manier deel te nemen aan de Ied-ul-fitr viering
De heilige Profeet
zei: "De Sadaqat-ul-fitr is een verplichting die op iedere Moesliem rust"
In de regel is het de vader die deze verplichting namens zijn gezin voldoet, indien hij niet aanwezig is, treed de grootvader, respectievelijk de oudste zoon als vervanger op. Ook als de persoon NIET gevast heeft tijdens de heilige maand Ramadan dient hij te voldoen aan de Sadaqat-ul-fitr. De Sadaqat-ul-fitr is verplicht indien men kan beschikken over enig bezit voor zonsopgang op de Ied-ul-fitr dag. Iedereen die in bezit is van minimaal 87,5 gram goud of 607 gram zilver of een tegenwaarde aan bezittingen wordt bezitter van een nisaab genoemd. Het is waadjib voor iedere moeslim die bezitter is van nisaab om op of voor de ied-ul-fitr aan een behoeftige de sadaqat-ul-fitr af te staan, hetgeen
vóór het ied-ul-fitr-gebed moet worden afgestaan. Minderjarigen, vrouwen en onder curatele gestelden, die bezitter zijn van een nisaab zijn ook verplicht om de sadaqat-ul-fitr te betalen, hun wettelijke vertegenwoordiger dient de sadaqat-ul-fitr namens hen te voldoen. De ontvanger van de aalmoes dient aan dezelfde eisen te voldoen als de zakaat (armenbelasting) gerechtigde. Er is een uitdrukkelijke VERBOD op het aannemen van sadaqat-ul-fitr gelden ten aanzien van de onderstaande persoon, personen of groeperingen ingesteld:

 • Personen en nazaten die behoren tot de familie van de profeet, dit vanwege de nobele afkomst.
 • Het hoofd van het gezin (vader) mag in geen geval zakaat schenkingen doen aan gezinsleden zoals: ouders, kinderen, kleinkinderen, echtgenote. Tegenover deze heeft hij normale verplichtingen, zorgtaken
 • Het gewaad van een overledene (kaffan)
 • Het aflossen van enige schuld van een overledene
 • Welgestelde
 • Niet moeslims

Het bedrag t.b.v. de sadaqat-ul-fitr per persoon wordt gemeten aan de geldende prijs in de omgeving van 2036 gram tarwebloem. In Nederland wordt gemakshalve een bedrag van 2,50 euro gehanteerd wat meer is dan de waarde van 2036 gram tarwebloem.


IED-UL-FITR (Suikerfeest)

Aan het einde van de vastenmaand vieren Muslims over de gehele wereld feest met gebeden en feestelijkheden. Dit feest noemt men "Ied-ul-fitr". Eid komt van de stam a-w-d en betekent letterlijk een zich herhalende gebeurtenis. In de Islam betekent dit woord de Islamitische feesten. Ied-ul-Fitr huldigt het einde van de maand Ramadan. Fitr betekent breken, hier dus het breken van de vastentijd en van alle slechte gewoonten. Men viert het geluk bij het bereiken van een geestelijke opleving na een maand van vasten. Ied-ul-Fitr begint als de nieuwe maan te zien is en duurt drie dagen. Men trekt nieuwe kleren aan, veel meisjes en vrouwen kleuren hun handen met henna. 's Morgens gaat men eerst naar de moskee om Allah
te danken. Er worden veel bezoeken afgelegd bij familie en vrienden en er worden zoetigheden meegenomen. Dit feest wordt hierom ook wel suikerfeest genoemd. Muslims die elkaar op straat tegenkomen feliciteren elkaar. Het is een feest waarbij iedereen heel blij is.

De soennah's voor het ied-ul-fitr:

Voor het Ied-salaat (gebed) zijn er een aantal Soennah's (naar voorbeeld van onze Profeet Mohammed
) die verricht MOGEN worden:

 • Je haren laten knippen
 • Je nagels knippen
 • Ghoesoel nemen (een volledige bad nemen)
 • Mieswaak doen (op een speciale manier Uw tanden reinigen)
 • Nieuwe (of schone) kleren dragen
 • Zilveren ring dragen
 • Ietar opzetten (alcoholvrije parfum)
 • Fadjr salaat (ochtend gebed) in de Moskee lezen
 • Ied-Gah, snel gaan naar de Ied-ul-Fitr Salaat
 • Voor het Ied-salaat Sadaqat-ul-fitr geven
 • Een andere weg naar huis nemen als je terugloopt van het feestgebed, dan zoals je er heen gegaan bent
 • Iets eten voordat je naar Ied-Gah gaat, nl. 3, 5, 7 - meer of minder - maar oneven aantal dadels of zoetigheid nuttigen
 • Vrolijkheid betonen
 • Veel Sadaqat-ul-fitr geven
 • Elkaar feliciteren

De Ied-salaat (gebed):
De tijd voor de ied-salaat begint bij het hoog opklimmen van de zon en duurt voort tot deze haar hoogste stand heeft bereikt, de ied-salaat dient binnen deze tijd voltooid te zijn anders is deze ongeldig.
De Ied-salaat wordt gezamenlijk met een Imaam in de Moskee verricht. De Ied-salaat bestaat uit 2 rakaat WAADJIEB en wordt in grote lijnen als volgt verricht:
 • Na de Niyyat (intentie) zegt de imaam "ALLAHOE AKBAR", de jamaat volgt zijn voorbeeld
 • De imaam en de jamaat plaatsen hun handen boven de navel, zoals gewoonlijk en doen drie TAKBIERS (d.w.z. het zeggen van "ALLAHOE AKBAR" en de handen tot de oren opheffen en ze daarna langs het lichaam aan het einde van iedere TAKBIER laten zakken)
 • Na de vierde TAKBIER plaats je de handen bovenop de navel en de imaam leest na de sana SOERATOEL-FAATIHA (Alhamdoe lilahi...) en een andere Soerah uit de Heilige Quran en maakt de rakaat met de Sadjdah af
 • In de tweede rakaat komen de TAKBIERS in de omgekeerde volgorde voor; eerst komt de lezing van de Soera en daarna worden de drie TAKBIERS verricht, zoals in de eerste rakaat. En na de vierde keer "ALLAHOE AKBAR" gezegd te hebben buig je voorover in de ROEKOE en maakt het gebed zoals gewoonlijk af
 • Als het gebed beëindigd is gaat de imaam op de preekplaats staan en houdt twee GOETBAH'S (Preken)
 • Tijdens de GOETBAH moet men zitten zoals in het AT-TAHIJAAT gezeten wordt, met de beide handen boven de navel en bij de tweede keer op de dijen
 • De imaam sluit het gebed af met de doewa's en salaat-o-salaam

Sommige mensen bezoeken op de dag van ied-ul-fitr de begraafplaatsen om daar te bidden voor de zielenrust van hun geliefden, dat is niet verboden.


Het vasten in de maand Shewwaal

Het is moestehabb om na ied-ul-fitr zes dagen in de maand Shewwaal te vasten. De Profeet
heeft gezegd dat degene die na ied-ul-fitr zes dagen in de maand Shewwaal vast, daarvoor de beloning krijgt gelijk aan een heel jaar onafgebroken vasten. Het is in dit geval toegestaan om achter elkaar zes dagen lang te vasten, hoewel het beter is om dit niet aaneengesloten te doen, maar verspreid over de maand Shewwaal

Ingezonden door: WALIDIN.com op 01-09-2007

Copyright (C)2007 WALIDIN.comjazakumullah

Geen opmerkingen: