maandag, augustus 11, 2008

Vasten doe je met je hele lichaam

AHLAN WA SAHLAN
Ramadan, relatie tussen Schepper en mens

Ramadan is een andere naam voor de niet te definiëren relatie tussen de Schepper en de mens. Ons wordt verteld dat je vast niet voor jezelf, maar voor de Schepper. Alles wat je op deze aarde doet is voor jezelf. Zelfs wanneer je denkt dat je anderen helpt, zelfs wanneer je denkt dat je jezelf helemaal opoffert voor een zaak of een persoon, doe je dat toch nog steeds voor jezelf en red je daarmee jezelf. Maar vasten, volgens de Openbaring, doe je voor Allah, Allah zegt in een hadith qudsi (dat zijn hadiths -niet Qoran- waar Allah in de ik persoon spreekt): "Ramadan-a li wa ana ajzi bih" (Ramadan is van mij en ik beloon ermee). Dus bij bidden weet je wat je beloning is, en bij alles wat je doet weet je hoe je ervoor staat en hoe ver je gekomen bent in Taqwa, maar bij het vasten weet je het niet, omdat je niet weet, althans niet kunt berekenen of raden, hoe en hoeveel Allah (s.w.t.) zelf beloont, dat is dan het geheim van de Ramadan, vasten zonder enig benul te hebben van wat de beloning is, en dat is het geheim van de ramadan in de islam, want zelfs mensen die te lui zijn om dagelijks te bidden keren in de ramadan terug en nemen de kans en gaan vaker bidden en tarawih bidden. Dus wanneer mensen zich "gelukkiger" voelen in de ramadan, dan komt het niet omdat bij het zich onthouden van water en voedsel het lichaam versuft raakt etc., maar omdat de mens vermoedt dat Allah hem beloont op een onbeschrijfelijke en onmetelijke manier.


Vasten doe je met je hele lichaam


Vasten doe je niet alleen door van zonsopkomst tot zonsondergang niets te eten. Vasten doe je met je hele lichaam.

Het vasten van de ogen
Weerhoud je ogen ervan naar iets te kijken waar Allah (Subhana Wa Ta'ala) niet van houdt. Het verlangen naar iets (wat niet halal is) te kijken, betekent de eerste stap om die handeling te gaan verrichten, en het verlangen begint bij de ogen.

Het vasten van de oren
Alles wat slecht is om uit te spreken is ook slecht om naar te luisteren. Daarom noemt Allah (Subhana Wa Ta'ala) de luisteraar en profiteur in een adem in de Qoraan:

'Zij zijn luisteraars naar leugens en verbruikers van hetgeen hen niet toekomt'. (Surah 5 : Ayah 53)

In hetzelfde hoofdstuk staat even later:

'Waarom weerhouden hun priesters en schriftgeleerden hen niet van zondige woorden en het consumeren van woekerwinsten'.

Zwijgen wanneer er kwaad gesproken wordt is niet toegestaan.

'En bespioneert en belastert elkander niet. Lust iemand het dode vlees van zijn broeder? Dat verafschuwt u toch zeker! (Surah 49 : Ayah 11-12)

Je moet bij roddel of kwaadsprekerij zeggen dat je het niet op prijs stelt dat er over iemand gesproken wordt die niet aanwezig is, anders weggaan.

"Anders zou u hun gelijken zijn" (Surah 4 : Ayah 140)

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:

'De luisteraar en lasteraar zijn partners in de zonde'.

Het vasten van de ledematen
Ook alle andere ledematen en organen moeten we weghouden van verkeerde handelingen en zonde. De maag bijvoorbeeld van twijfelachtig voedsel bij het verbreken van het vasten. Iemand die vast onthoudt zich van voedsel, hoe zou hij dan daarna zijn vasten kunnen verbreken met voedsel dat door Allah (Subhana Wa Ta'ala) verboden is. Zo zijn er mensen die niet eten en drinken maar voortdurend het vasten verbreken, omdat hun ledematen bezig zijn met handelingen die door Allah (Subhana Wa Ta'ala) verboden zijn verklaard.

"Op die dag zullen wij hun mond verzegelen, maar hun handen en voeten zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis afleggen over alles wat zij hebben bedreven".(Surah 36 : Ayah 65)

Het vasten van de tong
Gebruik je tong niet voor leugens, roddel, laster, obsceniteiten, grofheid, kibbelen of ruzie. Laat je tong zwijgen en houdt hem bezig met Qoraanrecitatie en het gedenken van Allah (Subhana Wa Ta'ala) (Dikr)

Het gaat er niet alleen om wat er je mond binnen gaat, maar ook dat je er op let wat er uit komt. Overgeleverd door Abu Huraira Allah's profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

'Vasten is een schild tegen het hellevuur en het kwade, wanneer iemand vast en hij wordt beledigd of aangevallen, laat hem zeggen:'Ik vast, ik vast'.


Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)

Allah (Subhana Wa Ta'ala) zegt in de Heilige Koran:

{1} In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle {2} Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. {3} Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? {4} De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. {5} Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) {6} "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad [Heilige Koran : Surah 97]

Wat is de waardevolle nacht?
Wat is deze waardevolle nacht waarover dit vers uit de Heilige Koran gaat? Dit is de nacht waarin Allah (Subhana Wa Ta'ala) een eerste Surah uit de Heilige Koran via de engel Gabriel ('Alayhi Asalaam) aan de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heeft geopenbaard. Deze nacht is het begin van de boodschap.

Hoe waardervol is deze nacht?
Als we eens gaan kijken hoe waardevol deze nacht is kunnen we uit het vers herleiden dat het een nacht is die beter is dan duizend maanden! duizend maanden beste broeders & zusters wat overeenkomt met maar liefst 83 jaar! Kan je het je voorstellen? één nacht die beter is dan 83 jaar?

Wanneer je een goede daad, een Koran recitatie, een gebed, een smeekgebed enz. verricht tijdens deze nacht is het alsof je deze zaken hebt gedaan over een periode van 83 jaar! Dus als je een gebed verricht in deze waardevolle nacht is het alsof je gebeden hebt gedaan voor duizend maanden oftewel 83 jaar!

Tevens wordt volgens sommige hadith's (overleveringen) tijdens deze waardevolle nacht doot Allah (Subhana Wa Ta'ala) het lot voor het komende jaar van elke gelovige bepaalt.

Overgeleverd door Abu Huraira ; De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imaan) en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaat stonden in de Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden". (Buchari, Muslim)

Wanneer is de waardevolle nacht?
Overgeleverd door Ibn Omar: Aan enkelen van de metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd in hun dromen getoond dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten van Ramadan is.

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:

'Het schijnt dat al jullie dromen overeenkomen, dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten is. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Zoek naar de nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van Ramadan'. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Ubada ibn As-Samit. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kwam naar buiten om ons te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar twee moslims waren samen aan het ruzie maken. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar die en die persoon waren aan het ruzie maken, dus is het nieuws hierover weggenomen. Toch kan dat voor jullie beter zijn. Zoek er naar in de 29ste, 27ste en 25ste nacht van Ramadan'. (Buchari)

De exacte datum wordt niet vermeld, en dit is een heel belangrijk gegeven. Allah (Subhana Wa Ta'ala) wil niet dat we vasthouden aan één nacht, maar alle nachten benutten. Op deze manier neemt Insha'Allah onze ibadaah (aanbidding) toe gedurende de laatste tien nachten van Ramadan.

Smeekbeden en gebeden tijdens de waardevolle nacht
Hazrat Ali (Radiyallahoe 'Anhoe) heeft gezegd dat degene die in de laylatul-qadr na het Isha-gebed 7X Surah Al-Qadr leest, door Allah gevrijwaard zal worden voor allerlei ellende en problemen, terwijl 70.000 engelen het paradijs voor hem/haar zullen afsmeken!

Een smeekbede die opgezegd kan worden is als volgt:

Allahouma Iennika Afoewwoen Toe7ieboel Afwa Fa'Foe Annie Ja Gafoeroe , Ja Gafoeroe Ja Gafoer

Betekenis: "O Allah, U bent degene die vergeving schenkt voor zonden, U schenkt graag vergeving, O Allah vergeef mij"

Hieronder volgen een aantal gebeden die gedaan kunnen worden:

2 Rakaat namaaz Nafil (voor de verhoring van de gebeden en acceptatie van goede daden)

In elke rakaat:
- 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
- 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede.

4 Rakaat namaaz Nafil (voor de verlossing van de beknelling van de dood)

In elke rakaat
- 1X Soera Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Soera Al-Kausar (Hoofdstuk 108)
- 3X Soera Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de salaam leest me de bovenstaande Smeekbede

2 Rakaat namaaz Nafil (voor de vergiffenis van zonden)

In elke rakaat
- 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
- 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede.

Voor meer gebeden kunt u de bronvermelding aan de rechterzijde raadplegen. Voor de bovengenoemde verzen kunt u naar koran verzen pagina (zie verwante onderwerpen aan linkerzijde)

Dus beste broeders & zusters gebruik deze waardevolle nacht om goede daden, extra gebeden, smeekbeden, koran recitaties enz. te verrichten en moge Allah (Subhana Wa Ta'ala) jullie hiervoor belonen en jullie gebeden accepteren Insa Allah!


Salaat al Tarawih

Tarawih betekent letterlijk "uitrusten" en is de naam van het gebed dat tussen de isha (nachtgebed) en de fadjr (ochtendgebed) wordt verricht.

In de Heilige Koran (Hoofdstuk 73 : Vers 1-6) staat hierover:

'In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. O gij die u omwikkelt! Sta op in de nacht voor een korte tijd. De helft ervan of minder dan dat. Of maak het iets langer en zeg de Qoraan duidelijk en aandachtig op. Waarlijk Wij dragen u een gewichtig Woord op. Voorwaar des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.'

Verder vinden we in de Heilige Koran (Hoofdstuk 17 : Vers 79):

"Blijf gedurende een deel van de nacht vrijwillig wakker, (voor het gebed) waarschijnlijk zal u Heer u een verheven rang verschaffen."

Salaat al Tarawih is een essentieel deel van de Ramandan. De profeet moedigde zijn metgezellen aan om meer tijd en aandacht aan het gebed te besteden in de Ramadan, zodat de ziel gereinigd en verheven kan worden.

Salaat al Tarawih wordt verricht na het Isha-gebed en voor het Fadjer gebed en is Soennah voor zowel de man als de vrouw.

Hoe wordt Salaat Al Tarawih verricht?

'Abu Salama ibn Abderrahman vroeg aan Aicha (Moge Allah tevreden met haar zijn) over het nachtgebed van de boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam tijdens de maand Ramadan. Zij zei: 'Rasoel-Allah nam noch in Ramadan of in andere maanden, meer dan 11 Raka'ahs in acht. Hij nam in de eerste plaats 4 Raka'ahs in acht, vraag niet over de uitmuntendheid en hun lengte. (deze waren niet te evenaren in perfectie en lengte) Daarna nam hij weer 4 raka'ahs in acht en vraag niet over hun perfectie en lengte. Tot slot verrichtte hij de 3 Raka'ahs van het Witr-gebed. (Muslim)

Zoals we in bovenstaande hadith lezen, bestaat Salaat al Tarawih nooit uit meer dan 8 Raka'ahs.

En in een andere hadith staat:

Overgelverd door Abdullah ibn Omar : Een man zei:' O Allah's apostel! Hoe is het gebed van de nacht? Hij zei:' Twee Raka'ahs gevolgd door twee Raka'ahs en zo verder. En wanneer je de naderende ochtend vreest offer dan één Rak'ah als Witr. (Buchari)

Salaat al Tarawih kan zowel gezamelijk als alleen gebeden worden. Het merendeel van de geleerden is het er echter over eens, dat het beter is om het gebed gezamelijk te verrichten. (djama'a in de moskee)

Voor de vrouw blijft het echter beter de gebeden thuis te verrichten, hetgeen we kunnen lezen in onderstaande hadith van Ahmed en Abu Dawud.

"Je mag je vrouwen niet verbieden om naar de moskee te gaan, maar thuis is het beter voor hen.

Tot slot nog de volgende hadith:

"Degene die 's nachts (Tarawih) bidt in Ramadan, vanwege het geloof en de hoop op beloning, al zijn zonden zullen worden vergeven." (Sahih)


Sadaqaat-Ul-Fitr

Sadaqaat-ul-fitr is een liefdegave waarvan de jaarlijkse uitdeling essentieel is voor ieder moslim die op de laatste dag van de heilige maand Ramadaan of de dag van Ied-Ul-Fitr (suikerfeest) goederen in zijn bezit heeft met een waarde, die hem zakaatplichtig (Sahieb-e-Nisaab) maken.

Sadaqat-ul-fitr is de gift die de gelovige schenkt aan de minder bedeelde om vergissingen tijdens de ramadan (vasten) begaan te vergoedelijken. De opbrengst hiervan komt ten behoeve van armen, waardoor zij in staat zijn op een behoorlijke manier deel te nemen aan de Ied-ul-fitr viering

De heilige Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:
"De Sadaqat-ul-fitr is een verplichting die op iedere Moesliem rust"

In de regel is het de vader die deze verplichting namens zijn gezin voldoet, indien hij niet aanwezig is, treed de grootvader, respectievelijk de oudste zoon als vervanger op. Ook als de persoon niet gevast heeft tijdens de heilige maand Ramadan dient hij te voldoen aan de Sadaqat-ul-fitr. De Sadaqat-ul-fitr is verplicht indien men kan beschikken over enig bezit voor zonsopgang op de Ied-ul-fitr dag. Iedereen die in bezit is van minimaal 87,5 gram goud of 607 gram zilver of een tegenwaarde aan bezittingen wordt bezitter van een nisaab genoemd. Het is waadjib voor iedere moslim die bezitter is van nisaab om op of voor de ied-ul-fitr aan een behoeftige de sadaqat-ul-fitr af te staan, hetgeen vóór het ied-ul-fitr-gebed moet worden afgestaan. Minderjarigen, vrouwen en onder curatele gestelden, die bezitter zijn van een nisaab zijn ook verplicht om de sadaqat-ul-fitr te betalen, hun wettelijke vertegenwoordiger dient de sadaqat-ul-fitr namens hen te voldoen. De ontvanger van de aalmoes dient aan dezelfde eisen te voldoen als de zakaat (armenbelasting) gerechtigde. Er is een uitdrukkelijke verbod op het aannemen van sadaqat-ul-fitr gelden ten aanzien van de onderstaande persoon, personen of groeperingen ingesteld:

 • Personen en nazaten die behoren tot de familie van de profeetSallalahu 'alaihi wasalam dit vanwege de nobele afkomst.

 • Het hoofd van het gezin (vader) mag in geen geval zakaat schenkingen doen aan gezinsleden zoals: ouders, kinderen, kleinkinderen, echtgenote. Tegenover deze heeft hij normale verplichtingen, zorgtaken.

 • Het gewaad van een overledene (kaffan)
 • Het aflossen van enige schuld van een overledene

 • Welgestelde

 • Niet moslims
Het bedrag t.b.v. de sadaqat-ul-fitr per persoon wordt gemeten aan de geldende prijs in de omgeving van 2036 gram tarwebloem. In Nederland wordt gemakshalve een bedrag van 2,50 euro gehanteerd wat meer is dan de waarde van 2036 gram tarwebloem

Suikerfeest (Ied ul Fitr / Eid el Fitr)

Aan het einde van de vastenmaand vieren Moslims over de gehele wereld feest met gebeden en feestelijkheden. Dit feest noemt men "Ied-ul-fitr". Eid komt van de stam a-w-d en betekent letterlijk een zich herhalende gebeurtenis. In de Islam betekent dit woord de Islamitische feesten. Ied-ul-Fitr huldigt het einde van de maand Ramadan. Fitr betekent breken, hier dus het breken van de vastentijd en van alle slechte gewoonten. Men viert het geluk bij het bereiken van een geestelijke opleving na een maand van vasten. Ied-ul-Fitr begint als de nieuwe maan te zien is en duurt drie dagen. Men trekt nieuwe kleren aan, veel meisjes en vrouwen kleuren hun handen met henna. 's Morgens gaat men eerst naar de moskee om Allah te danken. Er worden veel bezoeken afgelegd bij familie en vrienden en er worden zoetigheden meegenomen. Dit feest wordt hierom ook wel suikerfeest genoemd. Moslims die elkaar op straat tegenkomen feliciteren elkaar. Het is een feest waarbij iedereen heel blij is.

De soennah's voor het ied-ul-fitr
Voor het Ied-salaat (gebed) zijn er een aantal Soennah's (naar voorbeeld van onze Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam) die verricht MOGEN worden:

 • Je haren laten knippen.

 • Je nagels knippen.

 • Ghusul nemen (een volledige bad nemen).

 • Mieswaak doen (op een speciale manier Uw tanden reinigen).

 • Nieuwe (of schone) kleren dragen.

 • Zilveren ring dragen.

 • Ietar opzetten (alcoholvrije parfum).

 • Fadjr salaat (ochtend gebed) in de Moskee verrichten.

 • Ied-Gah, snel gaan naar de Ied-ul-Fitr Salaat

 • Voor het Ied-salaat Sadaqat-ul-fitr geven.

 • Na afloop van het gebed een andere weg terug naar huis nemen dan de weg waarmee je bent gekomen naar het gebed.

 • Iets eten voordat je naar Ied-Gah gaat, nl. 3, 5, 7 - meer of minder - maar oneven aantal dadels of zoetigheid nuttigen.

 • Vrolijkheid betonen.

 • Veel Sadaqat-ul-fitr geven.

 • Elkaar feliciteren.


De Ied-salaat (gebed):
De tijd voor de ied-salaat begint bij het hoog opklimmen van de zon en duurt voort tot deze haar hoogste stand heeft bereikt, de ied-salaat dient binnen deze tijd voltooid te zijn anders is deze ongeldig. De Ied-salaat wordt gezamenlijk (jamaat) met een Imaam in de Moskee verricht. De Ied-salaat bestaat uit 2 rakaat waadjieb en wordt in grote lijnen als volgt verricht:

 • Na de Niyyat (intentie) zegt de imaam Allahoe Akbar (Allah is de Grootste), de jamaat volgt zijn voorbeeld

 • De imaam en de jamaat plaatsen hun handen boven de navel, zoals gewoonlijk en doen drie takbiers (d.w.z. het zeggen van Allahoe Akbar (Allah is de Grootste) en de handen tot de oren opheffen en ze daarna langs het lichaam aan het einde van iedere takbier laten zakken).

 • Na de vierde takbier plaats je de handen bovenop de navel en de imaam leest na de sana Surah Al-Fatiha (Het 1ste hoofdstuk uit de Koran) gevolgd door een andere Surah uit de Heilige Koran en maakt de rakaat met de Sadjdah af.

 • In de tweede rakaat komen de takbiers in de omgekeerde volgorde voor; eerst komt het reciteren van de Surah en daarna worden de drie takbiers verricht, zoals in de eerste rakaat. Vervolgens buig je voorover in de roekoe en maakt het gebed zoals gebruikelijk af.

 • Als het gebed beëindigd is gaat de imaam op de preekplaats staan en houdt twee Khutuba's (Preken).

 • Tijdens de Khutuba moet men zitten zoals in het at-tahijaat gezeten wordt, met de beide handen boven de navel en bij de tweede keer op de dijen.

 • De imaam sluit het gebed af met de doewa's (smeekbeden) en salaat-o-salaam
Sommige mensen bezoeken op de dag van ied-ul-fitr de begraafplaatsen om daar te bidden voor de zielenrust van hun geliefden, dat is niet verboden.

jazakumullah

Geen opmerkingen: